Login

Řád školní družiny

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:

Vypracovala:Šindelářová
Schválil:Pedagogická rada projednala dne:
Účinnost ode dne: 1.9.2009
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků.


Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.


Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky I. stupně, k pravidelné docházce se mohou hlásit i žáci II. stupně. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.


1. Přihlašování a odhlašování
1.1.Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizováním námětů a stížností.
1.2.O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
1.3.Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitel školy.Platí se ve dvou splátkách – v září za období září – prosinec, v lednu za období leden - červen. Platba je bezhotovostní, provádí se inkasem, výjimečně může být přijata v hotovosti. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce.
1.4.Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka združiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s
jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Telefonickou formou lze uvolňovat žáky ve výjimečných případech o to pouze na jeden den.

2. Organizace činnosti
2.1.Provozní doba ŠD je Po–Čt 6.15–16.30 hod., Pá do 16.00 hod.
Aby nebyla narušena činnost oddělení jsou odchody stanoveny po půl hodinách takto 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 hod. ....
2.2.Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.
2.3.Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování sami.Pouze žáci 1.tříd pod vedením vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá za žáka až po jeho příchodu do ŠD.
2.4.Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.
2.5.Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
2.6.Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
2.7.Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni,např.při
dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí být však překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.

3. BOZP
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,...)řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

4. Chování žáků
4.1. Přihlášený žák je povinen řádně docházet do školní družiny, odhlásit se může vždy v pololetí.
4.2. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
4.3. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
4.4. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
4.5. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z
chování na vysvědčení.
4.6. Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny , může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

5. Dokumentace
5.1. V družině se vede tato dokumentace:
a)zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
b)přehled výchovně vzdělávací práce
c)docházkový sešit
d) program ŠVP–Škola hrou
e) celoroční plán činnosti

V Nové Včelnici 1. září. 2009

Jaroslava Šindelářová
ved.vychovatelka

Mgr. Jaromír Hrbek
ředitel školy

Dodatek č. 1:
Změna provozní doby ve školní družině
Od 1. 9. 2017 se mění provozní doba školní družiny. Školní družina bude otevřena Po – Pá do 16.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci I. stupně základní školy.

Dodatek č. 2:
Změna výše poplatku za školní družinu 

Z důvodu zvýšených nákladů na provoz školní družiny navyšujeme od 1.9.2018 poplatek za pobyt dítěte ve školní družině na 80,- Kč měsíčně. Poplatek bude vybírán ve dvou splátkách:
V září za období IX. - XII.  měsíc 320,- Kč
V lednu za období I. - VI. měsíc  480,- Kč   

Poplatek je hrazen inkasem z účtu plátce. 

Mgr. Hana Kubaláková
ředitelka školy

Jaroslava Šindelářová  
vedoucí vychovatelka


Dodatek č. 3:
Změna způsobu vybírání poplatku za školní družinu
Od 1. ledna 2019 bude vybírán polatek ve výši 80,- Kč  jedenkrát měsíčně přes školní pokladnu. 

Mgr. Hana Kubaláková
ředitelka školy

Jaroslava Šindelářová
vedoucí vychovatelka

KONTAKTY ŠD

Aktuality školy

Vedoucí vychovatelka:
Šindelářová Jaroslava
Kontakt: tel. 384 394 065
druzina.nv@seznam.cz
--------------------------------
Zdeňka Jakešová
Bc. Vlasta Moravová

Naše škola

TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist